Indian Society for Sheep and Goat

Production and Utilization

INDIAN SOCIETY FOR SHEEP AND GOAT PRODUCTION AND UTILIZATION (ISSGPU)

Indian Society for Sheep & Goat
Production and Utilization

Patrons

Executive Committee

Dr SMK Naqvi skagrawal A.K.Mishra
President Vice President Vice President


B.S.Shakyawar Ashish_Chopra A.K. Sindhe
Secretary Treasurer Editor

Executive Members


L.L.L. Prince, Avikanagar
Satish Kumar, Avikanagar
Ajay Kumar, Avikanagar
Debrata Sethi, Avikanagar
R.K. Sawal, Bikaner
M.K. Tripathi, Makhdoom
A.K. Patel, Jodhpur
S. Sureshkumar, Namakkal

A. Sahoo, Avikanagar
R.S. Bhatt, Avikanagar
Gopal Das, Makhdoom
S.K. Mahanta, Jhansi
V. Sejian, Bengaluru
Sarfaraz A Wani, Srinagar
C.V.K.N. Rao, Hyderabad
 
  Past Presidents Past Secretaries Past Editors  
  R.M. Acharya
Late A.L. Chaudhry
N.K. Bhattacharyya
B.C. Patnayak
Late A. Rakib
Late R.N. Singh
Late K.P Pant
B.U. Khan
N. Sharma
V.K. Singh
N.P. Singh
Dr. S.A. Karim
D. Swarup
Late A.K. Basuthakur
D.B. Kalra
S.D.J. Bohra
S.C. Dubey
S.M.K. Naqvi
V.P. Maurya
R. Gulyani
S.M.K. Naqvi
A. Sahoo
S. Parthasarthy
S.A. Karim
Late Anil Joshi